Monday, November 03, 2008

TEM AZUN CHINTA

TEM AZUN CHINTA

Tea disa amger ailem ek por,
Ek avoi tika gheun sorli bhitor,
Bhavan mhojea bhair dhanvddaunk marlo fator,
Punn avoin mhonnlem “tika asum-di hangasor.”

Tea disa thavn tem zalem mhojem ixtt
Jevnna vellar mhaka tenkun roddon gaitalem git
Mhoje-xim boson boxentlem jevtalem xit
Tenkun bosta tea pormannem mat-ui nasli rit.

Kednam hokol mhoji, amger ietali,
Tednam hoklek bhiyeun tem bhitor dhanvtalem,
Ratchem jevun mhojea kuddant liptalem,
Nhidunk bizli paloitoch mhoje-xim ievn nhidtalem.

Ami korunk vetanv tednam rozar,
Roddtalem boson tem amchea bankar,
Tednam bhav zatale ticher bejear,
Ragan marunk tika boddi kortale uzar.

Hanv mavodde ravun tika ritem dislem ghor,
Mhaka lagon roddon azun korta dukhanchi zhor,
Bhav tika mhonntat, “roddta kiteak? Jiv diun mor!”
Mhaka lagon azun dis- rat chinta mhojem mazor.

Cirilo Noronha, Chinchinim

No comments: