Tuesday, February 10, 2009

Kalloki Kupam

Kalloki Kupam


Dolleanchi bhas somzotanam
Mogacher kalloki kupam ailim
Kallzant mog fultanam
Dolleantlean gos-goxit dukam denvlim.

Dukhamchea doriant aiz
Mogachem voddem buddunk pavlem
Sangatan voddem tannche bodlek
Tum ogich ubem ravlem.

Sonkoxttanchea lharamni
Mogachem daiz chorun vhelem
Toddir ami pavlim tori
Tum vegllech vatten gelem.

Milton R.

Goychim Sat Novlam - Dr. Bicaji Ganecar

kovita

Goychim sat novlam


Ie-at Ie-at
Gõychim Sat novlam
Polleun ghe-iat

Hi Gõychi Mangueshi
Jiv zata dhadoxi
Tan bhuk nhivta
aslo zori upaxim

He Gõyche hovent
bore kortat duent
novro vokol
Zoddttat Sakrament

Palliechi mina khonn
Poixanchi zodd mhan
Soglleanchem pott bhorta
Zanv vhodd, zanv lhan

Pavle ami Bondla
Soimb hanga sukhavla
Xant oxea zagear
Kovi dhund zala

Ho tor Dudsagor
dudacho ho agor
hansot hansot ghollta
Gõycho zagor

Kollguttchi hi vell
Thondd xitoll vareachi
Sodanch asta hanga
gorddi bhonvddekaranchi

Ho dhoko Murganvcho
Sonvsarbhor namnnecho
Khinna khinna hanga
Dhondo vyaparacho

Bicaji Ganecar

Saturday, February 07, 2009

Ambeak Lagon Follamni Kestão Mandlem

KONKANI KOVITA:

Ambeak Lagon Follamni Kestão Mandlem
Janoth nheson soireamger vochonk bhair sorlom

Choltam, choltam ponsa zhaddaxim pavlom

Ponos da'ap korun buzar mhojea poddlo,

Dukhin bhuz suzlem, angovleacher dikh chitkolo

Ragaborit zavun ponsan mhaka mhollem

Kapo, rosal goreanchem svadik dennem dilem

Gorvank chaer, bikddamchem ambtem korun khalem

Tori ambeachi itli tust korunk, havem tuka kitem unem kellem?

Ponsachem ucharnnem monant aslem

Choltanam panvl mhojem cajuchea zhaddxim poddlem

Tap kurun kanpottear cajuchem turmon aptollem

Kanank dukhlem, angavleacher rosachem vallem denvlem

Tiddkean bhorun cajun mhaka vichar kelo

Ruchiche bibe dile, bieo purai sonvsarak pattoileo

Mojea rosachi fenni marun, jivit moujean sarlem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unnem kellem?

Vater vholl aslo, chintlem tondd duchem

Vhollant dhenvtanam onsanchem mollem mell'lem

Onsachea pannamni mhojea paiank vello ghatlem

Pannache kantte topon khatreanim gal suzoilem

Onsnamni khontiborit zaun mhaka vicharlem

Havem itke ruchichem svadik foll tuka dilem

Mojea kuddke jam korun pordesant patoilem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unnem kellem?

Koso tori porot ghora pavon sorlom

Rup polloun ghorkannin vichar mandlo

Havem tika kestaovamchem mull sangllo

Dollo moddun mhottlem, ambea oslem foll kedinch nam mellchem

Ghov bailecho ghutt lagsor aslolea maddan aikolo

Avchit chulit suntton piddo koplar mhojea bhoslo

Koplache dukhin mendu pasun mhozo hall'lo

Dolleantlean soglloch uzo bhair sorta dislo

Maddan boball korun sodsodit vicharlem

Havem tujea pasot kitem nam zait kellem

Mojem purai jivit mon'xam khatir vomplem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unem kellem?

Tondd suzllem, ang mhojem dukhin tolmoltalem

Hea kestavant havem nam poddchem aslem

Atam bhav-bhoinnimno tumich mhaka sangchem

Sogllea follam modem khuinchem foll tem vortem ?Freddy Agnelo Fernandes

Monday, February 02, 2009

Hansunk - GHOVANCHIM TUST

Hansunk.

Hansop ek VOkhod
-Dr. Bicaji Ganecar

Ghovanchi Tust

Ek pavtt tin bailô ekttaim mell’leo ki nam tancheo gozali suru zatat magir to vixoy kosloi zanv.
Hea tin bailanchem ghovanchi tust korpa sombondan uloup chol’lem. Poili bail sangunk lagli “Mhojea ghovachem okxor (handwriting) itlem borem ki tem soglleank somzota.”
Dusre bailek nosai zali, tinnem sanglem: “Avois hem koslem okxor, mhojea ghovachem handwriting itlem borem ki tem fokot takach somzota ani dusreank konnakuch somzona.
Tisre bailên hem aikun sanglem “Avoi, avoi mhojea ghovachem okxor itlem borem ki tem konnakuch sonzona mhojea ghovak legit somzona”.

Bailêchem Sangnnem
Bailên mhaka sanglem: golleant zai sorpolli, bottak zai mudi, kanant veddi, hatak bazuband, nakant pili ani nimannem holluch kanant sanglem. Punn sogllem chovda karattchench haddunk zai.

Novem Voros 2009

Novem Voros 2009

Dis sumanam, mhoine voros soron gelem
Atam voros ailem tem novem
Ami sogllem visrum-ia adlem
Ailem dekhun voros hem novem.
Maye-mogache amche tuka ievkar
Soglleanchea nanvan bhettoitam fulanche har
Xantichem, mogachem ugddunk magtam mukhar
Ekvottan, mogan cholounk soria fuddarar.
Novea vorsak maye-mogan ekamaeak diat hat
Nichev korum-ia korchenant mhunn dusreank ghat
Mogachi, ekvottachi ani xantichi soddun kaddia vatt
Dhonia lagim magum-ia di mhunn bore dis ani rat.
Dhonia! Sovoskayechem dar ugddunk magtam
Odruxttacho dis ani rat pois korunk axetam
Soglleank khuxalbhorit, xantichem voros anvddetam
Novem voros mhonnon soglleank mhozo hat ditam.


Anthony Barbosa

http://www.v-ixtt.com/archive/10-01-2009/kovita.html

Gelem Voros

Gelem Voros


Voros don hozar att gelem
Dhormvad bomb-sfott korun
Bharoti nokaso rogtan
Bhizoun tem vors gelem.

Thoddeank borem, zaiteank vaitt zalem
Guneanv nasloleank moddun toddun gelem
Hinsa korun bomb ghalun kitem melloilem
Fokot monis-zatichem nanv bodnam zalem.

Mogacheo hozar vatto toddun roddun geleo
Kitle zannanche ghov, bailo, bhav-bhoinni meleo
Bapui-avoi morun onath zaleo Bharoti chole-choleo
Amcho sorkar mat azun pollethasa chovkoxecheo faileo.

Gorib bhurgim mathear ubarun kaileo
Anddir lhan bhurgeank ghevn bailo
Bhou manzli imaroti tannim ubarleo
Fokot kuddint ghevnk akantvadeancheo gullio.

Gelem voros don hozar att
Bharotachea nokaxear papam datt
Akantvadi koxech sodinant fatt
Nagrikache surokxechem konnak poddlem na mat.


Alvaro Gomes

Khoxechim Gitam

Khoxechim gitam


Khoxechim gitam gailim hanvem
Mollob jednam zalem dhovem
Jivit aiz ful’lem novem
Sukhachim kirnnam deklim hanvem.

Mogreche kolle ful’le porsant
Pormoll tancho kitleach vorsan
Uzvadd nasun jiyelo kallokant
Suria aiz udelo jivitant.

Suknneamni mhaka sangat dilo
Vareachea nettar madd dhol’lo
Lharancho avaz kanar sadlo
Paktte fuloun mor nachlo.

Dukham golloun roddlom hanv
Aiz portun uttlom hanv
Novo suria polletolom hanv
Chan’neant vatt choltolom hanv.

Uzvadd jivitant samballtolom
Kallokak pois ravtolom
Divli jivitachi pettoun
Uzvaddachim gitam gaitolom.

Milton R.

Uzvaddachim kirnnam fanklim

Uzvaddachim kirnnam fanklim


Uzvaddachim kirnnam fanklim,
Kallkim kupam dhanvlim.
Gulamponnache bandpas soddun,
Aiz svotontr zaunk pavlim.

Aichea disa khoxalkai bhogta,
Itihas amkam sakxi dita.
Gorvan amchem horddem fulta,
Niyallun ti tyagachi kotha.

Soinik Bharot Maiche,
Dusmanam lagim zhuzle.
Desachea obhimana khatir,
Apunnuch bolidan zale.

Sobar vorsam sorun gelim,
Desachi zaiti unnoti zali.
Punn bhav-bhoinnam koxim,
Mogan jiyeunk ami visorlim.

Novean suria kednam fanktolo?
Bhorvanso kednam udetolo?
Desacho bhangaracho fuddar,
Amcheach hatamni bandun haddcho.

Francis X. Fernandes, Nagpur

Chitt

Chitt

Tuka chitt borounk
Mhaka mhojea bukachem
Pan toddchem poddlem
Punn, tem pan mhaka,
Tujea moga poros vhoddlem nhoi
Kiteak, tujeach jivitantlem sukh toddun
To buk tuvem mhojea hatant dilo.

Tuka chitt borounk,
Mhaka mhojem,
Pen sompounchem poddlem.
Punn, tem pen mhaka,
Tujea moga poros vhoddlem nhoi
Kiteak, tuvem tujem ordem jivit sompoun,
Mhaka vachunk-borounk xikoilo.

Chittir zaiteo chuki asleo
Teo chuki sarkeo korunk(pusunk),
Mhaka mhozo,
‘Rubber’ kabar korcho poddlo.
Punn, to ‘rubber’ mhaka,
Tujea moga poros vhoddlo nhoi
Kiteak, maim…
Tuvem mhojea jivitantleo chuki pusun,
Tacheo volli (lines) portun boroileo.

Tum xikloli nasun legit
Tujea putak tunvem xikoilo
Bori dekh tuvem dili,
Hachea vhodd xikop anik khuim mellot?
Utram aikon, dolleant tujea dukham gollot,
Dev borem korum maim,
Tuje osli maim anik khuim mellot?

Milton R.