Monday, November 03, 2008

Jivit Mhojem

Jivit Mhojem

Hanson khellon Moujeche dis,
Mannkule te bhurgeaponnaile.
Uddna marunk dis ani rat,
Kednach nam puro zale.
Kosloch naslo bhar mathear,
Suknnea porim uddom varear.
Kednam zalim kaim vhodd,
Jivit zavnk laglem zodd
Tornnea angant dili zababdari,
Hanxeant liplim prosna itlim.
Monantlem zai titlem vaddi
Kallzan lharar-lhar uprastalim.
Kiteak mhunn jivitachem dar,
Aplo ghutt ugtaunk ailem.
Koxtt yeun sogllech vatten,
Naka zavn, puro zalem.
Yesache vatter cholun-cholun,
Jivit mhojem hem ghuspol’lem.
Punn avchituch oxem koxem
Bhavarthachem ek khup udelem ani
Umedin iesache vatter, jivit mhojem fu’lem

Selza Lopes

No comments: