Monday, November 03, 2008

Sopnel'lim sopnam

Sopnel'lim sopnam


Sopnel'lim sopnam sopnanch urlim
Uzvaddachim kirnnam dolleant na bhorlim
Porzollit sopnam uzvaddant na ailim
Chondrim liplo, suryachim kirnnam na dislim.

Fultim-fulam fulche adinch bavlim
Kallim kupam dukam zavn denvlim
Sopnel'lim sopnam sopnanch urlim
Uzvaddachim kirnnam dolleant na bhorlim.

Khoxeche dis, sopnanch aslim
Dis toxinch vorsam dhanvlim
Sopnel'lim sopnam sopnanch urlim
Uzvaddachim kirnnam dolleant na bhorlim.

Kallzachim dukam toxinch urlim
Xekim aiz novem zavnk pavlim
Chintlolim sopnam, chintnanch urlim
Sopnel'lim chintnam, sopnanch ravlim.

Milton R.

No comments: