Thursday, October 15, 2009

RAGAR ?


Konkani Kovita:

R a g a r ?


Kalche ratri tuka bhettcho aslom

Chondrak sanglem
vegim yeuncho

Mollbavelea noketramni
Chokchokit uzvadd korcho

Koxem sangum?

Padd poddil'lea
Pavsachea kallea kupamni

Chondrak lipoilo

Noketrancho uzvadd giraslo

Ani dekunuch,
Tuka mellunk zalem nam

Ragar?


LINO B. DOURADO, UTODD'DEKAR
www.v-ixtt.com

Thursday, October 08, 2009

Kovita: Maim

Kovita:

Maim

Maim, utor ghoddlem Devan
Meulem mon’xakullak vhodd bhag

Zolmolo ho sonvsar ticha kusveant thaun
Tichea adaran cholun vhodd monis zaun

Maim, sasnnik jivitachi zor
Ghosghoxean vhanvta mog amcho...


FARIA FERNANDES, PONDA
www.v-ixtt.com

Ragar?

Kovita:

Ragar?


Kalche ratri tuka bhettcho aslom
Chondrak sanglem
vegim yeuncho
Mollbavelea noketramni
Chokchokit uzvadd korcho
Koxem sangum?
Padd poddil'lea
Pavsachea kallea kupamni
Chondrak lipoilo
Noketrancho uzvadd giraslo
Ani dekunuch,
Tuka mellunk zalem nam
Ragar?


LINO B. DOURADO, UTODD'DEKAR

www.v-ixtt.com

Kalchi Koddi

Kovita: Kalchi KoddiZannti aji mhoji
Matiyechea kuddnneant
Ujeachea dhunvran
Natvanchea mogan
Ambott tik koddi kortali
Ambeachi ambli kaddun
Adoller barik xindun
Sungttam bhoros korbott ghalun
Telachem khonn marun
Jibek amche ruch haddtali
Xizta-xizta pormoll suttlo
Pottant sakun anvddo gill’lo
Chipant kaddun tall’ttar chakli
Ajen randleli ruchik koddi
Ukdde tandull buddkuleant
Xit vaddlem mall’ttulant
Svadik koddi xitar vaddun
Sodd’ddik jevle gostan
Urleli dhampun dovorli
Ti zali kalchi koddi
Ajen mhoje att’ttoin-att’ttoin
Peje vangdda ghottsann khaili
Kalchi koddi zannteleanchi
Aiche pillgek naka ti
Atam chikon, mott’ton-xakuti
Puta chakun tori polle
Mhoje Ajechi kalchi koddi.

CYRIL D. FERNANDES, BANNAVLE


www.v-ixtt.com