Monday, November 03, 2008

Khoxechim gitam

Khoxechim gitam

Khoxechim gitam gailim hanvem
Mollob jednam zalem dhovem
Jivit aiz ful’lem novem
Sukhachim kirnnam deklim hanvem.

Mogreche kolle ful’le porsant
Pormoll tancho kitleach vorsan
Uzvadd nasun jiyelo kallokant
Suria aiz udelo jivitant.

Suknneamni mhaka sangat dilo
Vareachea nettar madd dhol’lo
Lharancho avaz kanar sadlo
Paktte fuloun mor nachlo.

Dukham golloun roddlom hanv
Aiz portun uttlom hanv
Novo suria polletolom hanv
Chan’neant vatt choltolom hanv.

Uzvadd jivitant samballtolom
Kallokak pois ravtolom
Divli jivitachi pettoun
Uzvaddachim gitam gaitolom.

Milton R.

No comments: