Monday, November 03, 2008

Jivit Mhojem

kovita


JIVIT MHOJEM

Mhoje lagim suriachim kirnnam nant
Tori chondrimachem chann’nem asa
Jivitant mhojea sukh nam
Tori hanstem mukhamoll asa.
Mhoje kodde vhoddlem ghor nam
Tori lhan khomptti asa
Vhoddlem-borem jevonn nam
Tori pejecho nis asa.

Mhoje kodde nove moche nant
Tori pornnim zotim asat
Tinch zotim payank ghalun
Sonvsar maddovpachim chintnam asat.

Mhoje kodde Biblia nam
Tori Biblientli xikovnn asa
Tich xikovnn jivitant
Apnnavpachi itsa asa.

Mhoje lagim chintnachi nod nam
Tori jinnent bhorti-sukti asa
Kednam tori jivit fultolem
Devacher visvas asa.

Milton R

No comments: