Monday, November 03, 2008

Ravat

Ravat


Ravat, ravat mhaka marum nakat
hanv tumkam savlli ditam,
fulam ditam, follam ditam,
yad korat.
Futti koddi-solam mhojim
Uddmethi-amttann mhoji
Rob’bor-mhozo dikh
Mezam-kodelam sailachem pik
madd mhoje vanxe
Kajuchea biyank “foren” avoddta
Forena poros kajel, maddel avoddta.
Mhaka marit suttlear
nimannem magir tumchea
hatant mhojeach maddachi
mhojea nal’lachi’
Mhojich kott’tti
bhik magunk.....

B. Ganecar

No comments: