Saturday, July 26, 2008

S O N D E X

S O N D E XDhanvtea kumpanom
Mhojem ek kam korxat ?
Ghorkar gela pordexant
Taka mhojo sondex diuxeat ?

Taka mud’dom sangat
Sarkench mone zalam hanv
Sokall sanz ,dis rat
Vhonttar ghollta
Tachench nanv

Toxem pollounk gelear
Hanga kainch unnem nam
Punn zachi chodd goroz
Toch mat hanga nam

Dhanvtea kumpanom
Sambhllat varem yeta
Mhozo sondex fafsot
Mhaka bhirant dista

-Guadalupe Dias

No comments: