Saturday, February 07, 2009

Ambeak Lagon Follamni Kestão Mandlem

KONKANI KOVITA:

Ambeak Lagon Follamni Kestão Mandlem
Janoth nheson soireamger vochonk bhair sorlom

Choltam, choltam ponsa zhaddaxim pavlom

Ponos da'ap korun buzar mhojea poddlo,

Dukhin bhuz suzlem, angovleacher dikh chitkolo

Ragaborit zavun ponsan mhaka mhollem

Kapo, rosal goreanchem svadik dennem dilem

Gorvank chaer, bikddamchem ambtem korun khalem

Tori ambeachi itli tust korunk, havem tuka kitem unem kellem?

Ponsachem ucharnnem monant aslem

Choltanam panvl mhojem cajuchea zhaddxim poddlem

Tap kurun kanpottear cajuchem turmon aptollem

Kanank dukhlem, angavleacher rosachem vallem denvlem

Tiddkean bhorun cajun mhaka vichar kelo

Ruchiche bibe dile, bieo purai sonvsarak pattoileo

Mojea rosachi fenni marun, jivit moujean sarlem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unnem kellem?

Vater vholl aslo, chintlem tondd duchem

Vhollant dhenvtanam onsanchem mollem mell'lem

Onsachea pannamni mhojea paiank vello ghatlem

Pannache kantte topon khatreanim gal suzoilem

Onsnamni khontiborit zaun mhaka vicharlem

Havem itke ruchichem svadik foll tuka dilem

Mojea kuddke jam korun pordesant patoilem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unnem kellem?

Koso tori porot ghora pavon sorlom

Rup polloun ghorkannin vichar mandlo

Havem tika kestaovamchem mull sangllo

Dollo moddun mhottlem, ambea oslem foll kedinch nam mellchem

Ghov bailecho ghutt lagsor aslolea maddan aikolo

Avchit chulit suntton piddo koplar mhojea bhoslo

Koplache dukhin mendu pasun mhozo hall'lo

Dolleantlean soglloch uzo bhair sorta dislo

Maddan boball korun sodsodit vicharlem

Havem tujea pasot kitem nam zait kellem

Mojem purai jivit mon'xam khatir vomplem

Tori ambeachi itli tust korunk, haven tuka kitem unem kellem?

Tondd suzllem, ang mhojem dukhin tolmoltalem

Hea kestavant havem nam poddchem aslem

Atam bhav-bhoinnimno tumich mhaka sangchem

Sogllea follam modem khuinchem foll tem vortem ?Freddy Agnelo Fernandes

No comments: