Tuesday, November 29, 2005

Kovita: KHONNEM SODLA? ( Mariano Lucas Diniz )

KONKANI KOVITA:

KHONNEM SODLA?Jinn munxeachim mhunntlear ek zalli
Okosmat jinnetlem sukh zata khali
Loton, danvon jinnet eta vaitt palli
Toruim astanam chant marta fuddlim.


Amcheam jinnecho rong tor veg vegllo
Khonn zanna? Jinnet kednam marit varo koslo!
Cholon, cholon toktam toruim haves vodlo
Chinta uzvadda adi tandunk porvot joitacho


Jinnechem sat somdhir khol sagorant
Sogllem buchkovtat vadoll hunvorant
Vegim vegim todir pavonk opekxa monat
Ponn! Upaim nam renvodleat orixtt lahrant.


Auchit xantikaicheam molleant odchonek sampodle
Harovn, hanga thoim sukhak sodunk dhanvlem
Churchurem devan aikon sogleank mukhti kelem
Ponn kiteak upkarlem! Soglem motlobi zolmolem.


Sogleank amkam axeam ap suvartachim
Jivit voir khala zatam eun jinnet sukhti bhorti
Kednaim ponn, iad keleam fattleam jivitachim?
Soglem visron gelem ratr kobar zatoch moujechim.


Koxttan zaitem komoilem ponn, tem khoim asa?
Kitleim sukh boglem toruim astanam xanti nam
Harloleam jinnet chinta jien ani kosloch faido nam
Ponn, toruim astanam jiechem khonnem sodlam?..Bor:- Mariano Lucas Diniz
http://www.goa-world.com Team Member

No comments: