Tuesday, November 29, 2005

Kovita: KAL ANINK AIZ - KITLO FOROK (Cypriano Fernandes (Riyadh, K.S.A.))

KONKANI KOVITA:

KAL ANINK AIZ - KITLO FOROK


Kal tum aslo toso
Kalcho tum aiz disnam oso
Kalche bhari vichar tuje
Ratiam bhitor bodol'le koxe
Kal aink aiz kitlo forok
Chintam chintam guspotam
Kalcheo ieadi uspotam

Kalchi tuji dukh-bori gozal
Disli Pankaj Udhasachi ghazal
Pun aichem tujem vonttavelem ghit
Dislem A.R. Rehmanachem songit
Kal aink aiz kitlo forok
Chintam chintam guspotam
Kalcheo ieadi uspotam

Kalchem tujem chintest muk'k
Zahir kori tujer ail'lem dukh
Zoxem girann sompta lagun chondrak
Chintnachem tufan diso tujea bondrak
Kal aink aiz kitlo forok
Chintam chintam guspotam
Kalcheo ieadi uspotam

Kalcho xeanticho parvo to
Aiz zaunk paula ghatmaro
Torsad, bonduk gheun hatan
Chor todd'ddoki luttero
Kal aink aiz kitlo forok
Chintam chintam guspotam
Kalcheo ieadi uspotam

Kalchem kallem cholchitr tem
Aiz rongit uzvaddan ail'lem porddear
Kalcho thondd sobhavacho mitr mozo
Aiz dadagiri korta hat marun horddear
Kal aink aiz kitlo forok
Chintam chintam guspotam
Kalcheo ieadi uspotam.


Cypriano Fernandes (Riyadh, K.S.A.)http://www.goa-world.com/goa/konkani/

No comments: