Thursday, October 08, 2009

Kalchi Koddi

Kovita: Kalchi KoddiZannti aji mhoji
Matiyechea kuddnneant
Ujeachea dhunvran
Natvanchea mogan
Ambott tik koddi kortali
Ambeachi ambli kaddun
Adoller barik xindun
Sungttam bhoros korbott ghalun
Telachem khonn marun
Jibek amche ruch haddtali
Xizta-xizta pormoll suttlo
Pottant sakun anvddo gill’lo
Chipant kaddun tall’ttar chakli
Ajen randleli ruchik koddi
Ukdde tandull buddkuleant
Xit vaddlem mall’ttulant
Svadik koddi xitar vaddun
Sodd’ddik jevle gostan
Urleli dhampun dovorli
Ti zali kalchi koddi
Ajen mhoje att’ttoin-att’ttoin
Peje vangdda ghottsann khaili
Kalchi koddi zannteleanchi
Aiche pillgek naka ti
Atam chikon, mott’ton-xakuti
Puta chakun tori polle
Mhoje Ajechi kalchi koddi.

CYRIL D. FERNANDES, BANNAVLE


www.v-ixtt.com

No comments: