Sunday, January 25, 2009

Tuka Koso Adeus Korum?

Tuka Koso Adeus Korum?

- Sibila J. RodriguesTuji suropai xeta nodi thaim,

Ghorannem tum, Patxeanchem,

Tuji boddai, kanneanchi khol baim,

Machill tum kantoil’lem.Bhuim tum povitr Manddvichea kanttar,

Bondir tum Rai-alem.

Dobajik kopel tum amchea mathear,

Abholem jheleantlem.Bhagevonta kuddik tuvem bagoilea man,

Subhagi tum kitlem !

Niraxi Marinheir, magtoch akantan

Maien tuka vinchlem.Bhuzar tujea Polas ranniechi

Bhanddar tum purvil’lem

Khandar tujea sobai dongrachi

Mahal voikunttantlem.Tuje dhornir ubzolea putr uxear,

Bhag tuka vhoddantlem,

Ballam vorvim, bos go xinvasonar,

Ul’las hea kallzantle.Follanchim zhaddam tujim sufoll zaum

Hort tujem pormollum.

Priticho tum Raibondracho gaum

Adeus koso korum?...

(THE GOAN REVIEW - Novembr-Decembr '08 ank)

The Goan Review, 14, Nafees Chambers, 121/123 Mody Street, Fort, Mumbai-400 001, India. Tel. +91 (022) 22630139

No comments: